چون ز جمع خاک ها آمد چنین بنیاد ها        پس ز جمع روح ها بنگر چه ها گردد چه ها